Formularul de mai jos il puteti completa pentru redactarea contractului de prestari servicii intre firma ADAD Company 365 SRL si firma dumneavoastra.
Serviciul oferit in baza contractului de mai jos se refera la realizarea unui website.

Dupa completarea formularului, o sa primiti automat pe adresa de e-mail contractul de prestari servicii cu datele completate de dumneavoastra. Daca nu detineti o adresa de e-mail va rog sa ne contactati la numarul de telefon: 0745264252


Va rugam sa completati datele dumneavoastra, si sa cititi termeni si conditiile contractului.
Data semnarii contractului o puteti completa la ultimul camp ( Recomandat data de astazi )
Contractul o data primit pe e-mail il puteti imprima si semna.
Daca sunteti de'acord sa bifati casuta "Am luat la cunostinta si sunt de'acrod cu termeni si conditiile contractului".
Completati formularul anti SPAM si apasati butonul "Trimite acum contractul" .

  Termeni si conditiile contractului:

  Art. 1. Părţile contractante

  1.1 ADAD Design SRL, cu sediul in România, loc. Pitesti, str. Carpati nr.7 , identificată prin cod unic de înregistrare 46613984, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J3/2136/08.08.2022, reprezentata prin Dragoescu Alin denumit în prezentul contract „furnizor” , pe de o parte şi

  1.2 Firma ..., cu sediul în Adresa..., judetul..., identificat(ă) prin cod unic de inregistrare..., înmatriculat(ă) la Registrul Comerţului sub nr. j..., reprezentat(ă) prin Reprezentant denumit(ă) în prezentul contract „client”, pe de altă parte.

  Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

  2.1. Obiectul prezentului contract consta in furnizarea de catre Prestator a unor servicii de consultanta pentru proiectarea si realizarea paginii de Internet ( numewebsite ) a Beneficiarului.
  2.2. Consultanta va viza aspecte privind modalitati specifice de proiectare si realizare a paginii de Internet a Beneficiarului (design, limbaj programare, categorii de informatii cuprinse etc.)
  2.3. Obiectul contractului poate fi extins prin Act Aditional, semnat de reprezentantii ambelor parti.
  2.4. Specificatiile tehnice ale aplicatiei web vor fi detaliate in Anexa I a prezentului contract.
  2.5. Sunt transmise de la prestator catre beneficiar totalitatea drepturilor de autor legate de realizarea site-ului ( numewebsite )

  Art. 3 - DURATA CONTRACTULUI

  3.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si se incheie cel mai tarziu la data de ( data specificat mai sus ) ,odata cu lansarea online a website-ului pe internet.
  3.2. Durata contractului poate fi prelungita prin Act Aditional, semnat de reprezentantii ambelor parti.

  Art. 4 - PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

  4.1. Valoarea totala a serviciilor de consultanta furnizate in cadrul prezentului contract de Prestator catre Beneficiar este de ( Pretul completat mai sus )
  4.2. Plata se va efectua in lei dupa lansarea online a website-ului pe internet.

  Art. 5. OBLIGATIILE PARTILOR

  5.1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

  a) Sa defineasca impreuna cu Beneficiarul si sa respecte obiectivele specifice ale proiectului de consultanta.
  b) Sa se consulte cu Beneficiarul in realizarea proiectului, toate etapele fiind realizate numai dupa aprobarea in prealabil de catre acesta din urma.
  c) Sa realizeze website-ul in WordPress la un anumit standard de calitate solicitat si acceptat de catre Beneficiar.
  d) Sa respecte termenul de finalizare pentru proiect asigurand lansarea acestuia pe internet la data prevazuta in art. 3.1.

  e) Sa nu faca interventii tehnice sau sa copieze / divulge / modifice informatiile aflate pe domeniul de hosting al Beneficiarului, ale carei date de autentificare (user si parola) i se vor pune la dispozitie.

  Prestatorul se obliga sa nu faca modificari, sa nu copieze si /sau difuzeze informatiile disponibile pe serverul de gazduire al site-ului.

  5.2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

  a) Sa achite valoarea contractului, in conditiile prezentului contract.
  b) Sa asigure suportul necesar pentru desfasurarea proiectului (idei, sugestii,etc).

  Art. 6. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA

  6.1. Toate drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuala si drepturile conexe asupra lucrarilor efectuate de Prestator in desfasurarea activitatii descrise la art. 2, apartin Beneficiarului, eventualele lucrari nou create fiind considerate opere la comanda.

  6.2. Pentru realizarea prevederilor din prezentul contract, Prestatorul cesioneaza toate drepturile patrimoniale, de autor si drepturile conexe asupra lucrarilor in patrimoniul Beneficiarului, intelegand sa nu mai aiba nicio pretentie asupra acestor drepturi. Cesionarea drepturilor de autor si a drepturilor conexe de catre Prestator catre Beneficiar este exclusiva, pe toate teritoriile si pe o durata nedeterminata.

  Drepturile patrimoniale de autor care se cedeaza si care nu mai necesita nici o alta autorizare ulterioara, in afara prezentului contract includ, dar fara a se limita la acestea:

  • producerea oricarei lucrari derivate plecand de la lucrarile originale;

  • reproducerea integrala sau partiala a lucrarilor;

  • difuzarea lucrarilor derivate;

  • prezentarea directa a oricarei lucrari derivate;

  • difuzarea secundara a oricarei lucrari derivate;

  • dreptul la comunicarea publica a lucrarilor derivate.

  Art. 7 - CONFIDENTIALITATE

  7.1. Avand in vedere obiectul prezentului contract, partile vor pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor si tuturor documentelor privind executarea contractului ("Informatia Confidentiala”), indiferent de natura acestora si indiferent de suportul pe care sunt transmise informatiile.

  7.2. Partile vor trata Informatia Confidentiala ca fiind strict confidentiala si vor folosi, reproduce sau retransmite Informatia Confidentiala numai in scopul realizarii obiectului contractului si in conditiile prezentului contract.

  7.3. Prin informatie confidentiala se va intelege orice informatie, indiferent de suportul pe care este transmisa si care se refera la informatii de ordin tehnic, comercial, marketing sau de know-how ale partilor si care sunt transmise in scopul realizarii obiectului prezentului contract.

  7.4. Restrictiile referitoare la folosirea, reproducerea sau dezvaluirea Informatiei Confidentiale ce face obiectul acestui Contract nu se vor aplica informatiilor:

  • care dupa dezvaluirea ca Informatie Confidentiala devin de notorietate, aflandu-se la dispozitia publicului;

  • care este ceruta sa fie dezvaluita de catre lege, hotarare judecatoreasca sau de catre o autoritate competenta, avand o baza legala pentru a intra in posesia informatiei.

  7.5. in cazul incalcarii de catre una dintre parti a clauzei de confidentialitate, dovedita de partea care este prejudiciata, partea in culpa va fi obligata la plata de despagubiri in cuantum egal cu valoarea totala a prezentului contract.

  Art. 8. DIVERSE

  8.1. Prezentul Contract este obligatoriu pentru Parti si nu poate fi modificat decat in scris sub forma unui act aditional semnat de ambele Parti

  Prezentul Contract constituie acordul integral al Partilor cu privire la obiectul acestuia si orice discutii, garantii, obligatii, intelegeri sau acorduri anterioare se absorb in prezentul si astfel sunt inlocuite de prezentul Contract.

  Prezentul contract nu poate fi modificat decat in scris si semnat de toate Partile.

  In cazul in care un termen si/sau prevedere a prezentului contract sau o parte din acesta este declarata nula sau inaplicabila de catre o instanta competenta, doar respectiva prevedere si/sau portiune din contract va fi considerata nula sau inaplicabila si nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze ale prezentului contract.

  8.2. Forta Majora. Nici una dintre Partile prezentului Contract nu va fi raspunzatoare legal de neindeplinirea prezentului Contract si neindeplinirea obligatiilor contractuale daca presupusa neexecutare este datorata oricarui eveniment considerat in mod rezonabil a fi eveniment de forta majora. Partea care invoca evenimentul de forta majora va notifica cealalta Parte in scris in termen de 5 zile lucratoare de la producerea unui asemenea eveniment, iar prin notificare Partea va lua toate masurile disponibile si necesare in scopul limitarii efectelor negative ale evenimentului de forta majora. Pe durata perioadei de forta majora Beneficiarul nu isi va achita obligatiile de plata fata de Prestator, iar in cazul in care evenimentul de forta majora depaseste 30 de zile calendaristice, atunci oricare dintre Parti va avea dreptul sa inceteze imediat prezentul Contract

  8.3. Legea Aplicabila. Prezentul Contract, continutul sau, si orice disputa care se ridica din prezentul va fi interpretata in conformitate cu legea romana.

  8.4. Solutionarea Disputelor. In cazul unei dispute care apare din sau in legatura cu prezentul Contract, Partile vor incerca de buna credinta sa ajunga la o intelegere amiabila. Daca nu se ajunge la o intelegere amiabila in termen de 15 zile calendaristice de la prima notificare a disputei, disputa va fi solutionata de catre instantele de judecata competente.

  8.5. Toate notificarile si comunicarile realizate intre parti in considerarea prezentului contract se vor face valabil la adresele indicate in prezentul contract.

  Prezentul contract s-a incheiat astazi, ( data de astazi ) , in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, toate avand valoare de original si intra in vigoare imediat. Contractele au fost transmite la adresa de e-mail specificata!