Formularul de mai jos il puteti completa pentru redactarea contractului de prestari servicii intre firma ADAD Design SRL si firma dumneavoastra.
Serviciul oferit in baza contractului de mai jos se refera la Gazduire web


Dupa completarea formularului, o sa primiti automat pe adresa de e-mail contractul de prestari servicii cu datele completate de dumneavoastra. Daca nu detineti o adresa de e-mail va rog sa ne contactati la numarul de telefon: 0745264252


Va rugam sa completati datele dumneavoastra, si sa cititi termeni si conditiile contractului.
Data semnarii contractului o puteti completa la ultimul camp ( Recomandat data de astazi )
Contractul o data primit pe e-mail il puteti imprima si semna.
Daca sunteti de'acord sa bifati casuta "Am luat la cunostinta si sunt de'acrod cu termeni si conditiile contractului".
Completati formularul anti SPAM si apasati butonul "Trimite acum contractul" .

  Termeni si conditiile contractului:

  Art. 1. Părţile contractante

  1.1 ADAD Design, cu sediul in România, loc. Pitesti, str. Carpari nr.7, identificată prin cod unic de înregistrare 46613984, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J3/2136/08.08.2022, reprezentata prin Dragoescu Alin denumit în prezentul contract „furnizor” , pe de o parte şi

  1.2 Firma ..., cu sediul în Adresa..., judetul..., identificat(ă) prin cod unic de inregistrare..., înmatriculat(ă) la Registrul Comerţului sub nr. j..., reprezentat(ă) prin Reprezentant denumit(ă) în prezentul contract „client”, pe de altă parte.

  2. Obiectul şi preţul contractului
  2.1 Obiectul contractului îl reprezintă găzduirea site-ului web de la adresa ( nume domeniu) , al firmei ( nume firma ), pe bază de abonament anual conform comenzii efectuate pe site www.host-profesional.com.
  2.2 Preţul contractului este este de 100 RON/ anual
  2.3 Preţul se va plăti anual prin transfer bancar în lei, în termen de 7 zile de la data emiterii facturii proforme.
  2.4 Plata oricărui serviciu de webhosting, webdesign, înregistrare domenii se face in avans.
  2.5 În caz de întârziere a plăţii de către client cu maxim 7 zile, acesta trebuie să aducă la cunoştinţă furnizorului despre întârziere. Intarzierea la plata nu va putea fi mai mare de 14 zile, in caz contrar, contul clientului va fi suspendat automat.
  2.6 În cazul în care in cursul efectuării prestaţiei, vor interveni majorări de preţuri care afectează costul prestaţiei:
  a) furnizorul are dreptul să majoreze preţul la data prelungirii contractului, în raport cu majorarea preţurilor, cu obligaţia ca furnizorul să notifice în termen de 7 zile clientului hotărârea sa,
  b) clientul, în termen de 7 zile de la data primirii notificării furnizorului are obligaţia să comunice acestuia dacă accepta noul preţ şi să solicite continuarea executării contractului. Dacă clientul nu răspunde la notificarea scrisă a furnizorului în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare tacită a preţului.

  3. Durata contractului

  3.1 Contractul se încheie pe perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire pe o perioada de cel putin cu cea initiala.
  3.2. Prelungirea contractului se va efectua in cazul in care clientul va achita in avanspretul acestuia pana la data expirariii contractului.

  4. Executarea contractului

  4.1 Executarea contractului începe la data de efectuarii platii pentru plata abonamentului. Factura va fi transmisa de furnizor clientului pe e-mailul indicat de acesta.
  4.2. Pe parcursul executarii contractului clientul poate solicita trecerea la un pachet de gazduire superior, cu conditia platii in avans a diferentei de pret. Solicitarea trecerii la un pachet superior se va face de catre client prin e-mail fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional scris la prezentul contract.

  5. Drepturile şi obligaţiile părţilor

  5.1 Drepturile şi obligaţiile clientului
  Clientul se obligă:
  să asigure utilizarea corespunzătoare a serverului web şi facilităţilor oferite de furnizor, să nu provoace daune sau prejudicii furnizorului prin incorecta utilizare a serviciilor oferite

  • să nu încredinţeze parolele de acces la contul de FTP al site-ului unor persoane neautorizate

  • să nu utilizeze serviciile în scopuri ilegale sau pentru a susuţine activităţi ilegale

  • să utilizeze serviciile oferite de furnizor în aşa fel încât să nu contravină legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia minorilor

  • să nu trimită e-mailuri comerciale nesolicitate şi e-mailuri de tipul „bulk-email” (SPAM), si sa nu trimita mai mult de 10 e-mailuri/minut generate automat.

  • să nu acceseze neautorizat conturile altor clienţi

  • să utilizeze serviciile oferite de furnizor în aşa fel încât să nu determine distribuirea de viruşi informatici

  • să nu utilizeze programe care aduc atingere bunei desfăşurări a activităţii furnizorului

  • să nu facă streaming audio sau video.

  Clientul are dreptul:

  să folosească facilităţile oferite de serviciul de găzduire prezente in Anexa 1 doar pentrul site-ul propriu, în condiţiile prezentului contract
  de a semnala eventualele nereguli sau erori care împiedică buna funcţionare a site-ului şi care ţin de găzduirea acestuia
  sa beneficieze de back-up zilnic al datelor aflate pe server

  5.2 Drepturile şi obligaţiile furnizorului

  Furnizorul se obligă:

  • să asigure spaţiul pentru găzduirea site-ului clientului, însoţit de caracteristicile pachetului ales de client

  • să menţină disponibil pentru accesul http domeniul clientului, garantând o disponibilitate a sistemului (uptime) de cel puţin 99% pe an, din momentul activării domeniului sau a domeniilor amintite mai sus ori a găzduirii.

  • să asigure confidenţialitatea parolelor de acces sau a parolelor de e-mail ale clientului

  • să remedieze problemele de natură tehnică ce împiedică funcţionarea normală a acestui serviciu şi care revin atribuţiilor furnizorului (probleme tehnice ale serverului, configurări incorecte realizate de furnizor, aspecte necorespunzătoare cu cele prezentate
   să utilizeze toate mijloacele pe care le are la dispoziţie (în limita posibilităţilor) pentru satisfacerea clientului său, prin asigurarea unui mediu profesional cât mai sigur şi cât mai stabil.

  Furnizorul are dreptul:

  de a solicita orice tip de documente care să probeze identitatea clientului; clientul va aduce la cunoştinţa furnizorului orice schimbări a acestor date survenite pe perioada prezentului contract, în termen de 72 de ore de când acestea au avut loc
  de a suspenda prestarea serviciului în cazul neplăţii facturilor proforme în termen de 7 zile de la emiterea acestora sau a nerespectării condiţiilor contractului de către client de a aplica penalităţi de 5% din preţul contractului pentru fiecare zi de neplată. Reluarea contractului va fi posibila numai după plata tuturor restanţelor, a eventualelor penalităţi şi a unui avans care reprezintă valoarea abonamentului pe minim 3 ( trei ) luni de a sterge de pe server toate fisierele clientului in cazul in care acesta nu achita contravaloarea contractului in timp de 30 zile de la emiterea facturii proforme de a-şi selecta clientela .

  6. Clauze de încetare a contractului

  6.1 Prezentul contract încetează de drept în cazul în care una din părţi:
  nu îşi execută una din obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul contract la punctul 5 este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare administrativa sau judiciara (insolventa).
  în termen de 5 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare din obligaţiile ce-i revin.

  Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract, o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
  Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
  Prevedereile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
  Dacă clientul monopolizează resursele sistemului şi împiedică furnizarea serviciilor către ceilalţi clienţi, contractul se reziliază după o prealabilă notificare efectuata pe e-mail, fără returnarea plăţilor făcute către furnizor.

  7. Clauza penală

  În cazul în care furmizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi la îndeplineşte în mod necorespunzător se obligă să plătească celeilalte părţi daune-interese în valoare de pana la maxim 50% din valoarea contractului.
  În cazul în care clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi la îndeplineşte în mod necorespunzător se obligă să plătească celeilalte părţi daune-interese în valoare de pana la maxim 50% din valoarea contractului

  8. Cazuri de neraspundere si de forţa majoră

  Nici una din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
  obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
  Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilate părţi, în termen de 5 zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
  Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna din părţi să poată pretinde daune-interese.

  Furnizorul nu raspunde de nefunctionarea si nedisponibilitatea paginii si nici de eventualele pagube provocate beneficiarului paginii din

  • motive care nu depind de prestator, cum sunt:

  • cazurile de defectiuni tehnice aparute in reteaua internet

  • cazurile de atacuri de tip hacking asupra paginii web si/sau a serverelor de gazduire

  • cazurile de infestare cu virusi a serverului de gazduire a paginii

  9. Comunicarea actelor

  Orice comunicari sau notificari efectuate de parti in baza prezentului ocntract se vor face dupa cum urmeaza:
  Pentru furnizor:
  -la adresa(ele) de e-mail ( adresa de e-mail )
  -la adresa de la pct.1.1 cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
  Pentru beneficiar:
  -la adresa de e-mail indicata la desciderea serviciului
  -la adresa de la pct.1.2. cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
  9.2. Orice modificare a adreselor de la pct.9.1. si a adreselor de e-mail prevazute la punctul
  9.1. va fi adusa la cunostinta celeilalte parti in termen de 5 zile de la modificarea acestora.

  10. Dispoziţii finale

  10.1 Furnizorul nu va fi responsabil pentru informaţiile afişate pe site-ul clientului. Responsabilitatea pentru aceste informaţii aparţine exclusiv clientului. Furnizorul nu poate modifica informaţii din site-ul clientului fără acordul acestuia.
  10.2 Toate serviciile oferite trebuie folosite în mod legal. Transmisia, stocarea sau prezentarea oricărei informaţii ce intră în conflict cu legea este interzisă. Acest lucru include, dar nu se limitează la: materiale care încalcă drepturile de autor, materiale care sunt obscene sau ameninţătoare. Găzduirea serverelor IRC este interzisă. Clientul este singurul responsabil de folosirea abuzivă a oricărui serviciu oferit de către furnizor de natură a-i provoca daune acestuia din urmă.

  10.3 Responsabilitatea de a efectua salvarea datelor propriului site revine în întregime clientului, furnizorul nefiind responsabil de pierderea datelor clientului.
  În cazul în care clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, furnizorul nu este responsabil cu despăgubirea clientului pentru plăţile efectuate.
  10.4 În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, furnizorul se obligă la despăgubirea clientului pentru plăţile efectuate în avans prin restituirea sumelor pentru perioada ramasa pana la expirarea contractului.
  10.5 Clientul poate renunţa la serviciile furnizorului în orice moment fara a primi inapoi sumele achitate in avans până la expirarea contractului.
  10.6 Contractul poate fi modificat numai prin acordul comun al părţilor, încheindu-se în acest sens act adiţional scris, cu exceptia cazurilor de la pct. 2.6 si 4.2. din prezentul contract.
  Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legile din România.
  10.7 Orice neînţelegeri rezultând din executarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabilă, în caz contrar, părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente. Anexa 1 face parte din prezentul contract. Orice alte anexe întocmite ulterior vor deveni parte a prezentului contract.

  Prezentul contract s-a incheiat astazi, ( data de astazi ) , in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, toate avand valoare de original si intra in vigoare imediat. Contractele au fost transmite la adresa de e-mail specificata!